Με την υποβολή της παρούσας παραγγελίας δηλώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ΜΟΝΟ προς την εταιρεία «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ» για διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού. Συγκεκριμένα:

  • Το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου για χρονική διάρκεια οκτώ (8) χρόνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανάγκη πληροφόρησης σας σε περίπτωση έκδοσης νέων τεχνικών οδηγιών στα πλαίσια της περιοδικής επισκευής ή τεχνικών οδηγιών ανάκλησης από το εργοστάσιο παραγωγής.
  • Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για την έκδοση παραστατικού πώλησης, το αντίγραφο του οποίου διατηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για 6 χρόνια σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Η εταιρία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανάγκη διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας (δικαίωμα της ενημέρωσης, συγκατάθεσης, ανάκλησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με την εταιρεία «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ» στο pd@gorgolis.gr είτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – dpa.gr).